Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu z siedzibą, ul. Piwnika 3, 26-600 Radom.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej kancelaria.odo@gmail.com. Inspektor ochrony danych: Ilona Głogowska-Kowalczyk.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku szkolnego Państwa dzieci. Podstawa prawna ustawa 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Państwa dziecko obowiązku szkolnego, a po zakończeniu tego okresu zgodnie z wymogami przepisów szczególnych w tym względzie.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów Prawa Oświatowego.

Odwołanie zgody na publikację wizerunku

Niniejszym wycofuję zgodę na zamieszczenie przez I Społeczną Szkołę Podstawową STO w Radomiu z siedzibą ul. Piwnika 3, 26-600 Radom, wizerunku mojego/mojego dziecka[1], utrwalonego podczas imprez organizowanych przez szkołę oraz z uczestnictwem szkoły na stronie internetowej placówki.

…………………………………………………

                                                                     (miejscowość, data, podpis czytelny)

[1] Niepotrzebne skreślić