Formularz kontaktowy

I Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO” Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu z siedzibą 26-600 Radom, ul. Piwnika 3.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem pod dedykowanym adresem poczty elektronicznej: kancelaria.odo@gmail.com
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu nawiązania i prowadzenia korespondencji za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej szkoły.
  4. Podstawa prawna przetwarzania: 6 ust. 1 lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  5. Dane mogą być ujawniane innym odbiorcom wyłącznie w celu wykonania ciążącego na administratorze danych obowiązku prawnego.
  6. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w systemach informatycznych
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres kontynuowania korespondencji.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.