Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

1)       administratorem danych osobowych jest I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu 26-600 Radom, ul. Piwnika 3

2)       dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3)       dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

4)       każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

5)       każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

6)       podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

7)       Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com

8)       dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

9)       dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Odwołanie zgody na publikację wizerunku

Niniejszym wycofuję zgodę na zamieszczenie przez I Społeczną Szkołę Podstawową STO w Radomiu z siedzibą ul. Piwnika 3, 26-600 Radom, wizerunku mojego/mojego dziecka [1], utrwalonego podczas imprez organizowanych przez szkołę oraz z uczestnictwem szkoły na stronie internetowej placówki.

……………………………………………………………..

miejscowość, data, podpis czytelny

[1] niepotrzebne skreślić